آسان سرویس

کتاب آموزش تعمیرگیربکس اتوماتیک4و5 سرعته هیوندا وکیا

کتاب آموزش تعمیرگیربکس اتوماتیک4و5 سرعته هیوندا وکیا


مشخصات ( انواع گیربکس اتوماتیک 4و5 دنده و مقدار روغن گیربکس اتوماتیک و استاندارد های روغن)

توضیح سیستم مبدل گشتاور

عیب یابی مبدل گشتاور

تست مبدل گشتاور

خرابی های مبدل گشتاور

شرح دنده های سیاره ای

سیستم هیدرولیک گیربکس 4و5 سرعته

سیستم الکترونیک گیربکس 4و5 سرعته

تست فشار گیربکس اتوماتیک 4و5 سرعته

بازو بست گیربکس 4و5 سرعته

شیم و فیلرگیری گیربکس اتوماتیک

نکات فنی